23 Octombrie 2023

Proces-Verbal al rezultatelor finale

Nr.: 941.2/Data: 19.10.2023

În urma interviului din data de 19.10.2023, privind selecţia personalului Asociației GAL STRATEGAL pentru 
Postul de Responsabil financiar: 1 persoană,

 Comisia de Concurs a analizat și decis următoarele: 

Nr. crt.

Număr dosar

Punctaj max. posibil

Punctaj obținut la interviu

Punctaj total obținut (Admis/Respins)

       1.           

938.3/16.10.2023

100

98,50

98,50/ADMIS

 

20 Octombrie 2023

Proces-Verbal al rezultatelor finale

Nr.: 940.6/Data: 18.10.2023

În urma interviului din data de 18.10.2023, privind selecţia personalului Asociației GAL STRATEGAL pentru 
Postul de Responsabil monitorizare și elaborare SDL: 1 persoană,

 Comisia de Concurs a analizat și decis următoarele: 

Nr. crt.

Număr dosar

Punctaj max. posibil

Punctaj obținut la interviu

Punctaj total obținut (Admis/Respins)

       1.           

938.1/16.10.2023

100

96

96/ADMIS

 ——————————————————————————————————————–

Proces-Verbal al rezultatelor finale

Nr.: 940.4/Data: 18.10.2023

În urma interviului din data de 18.10.2023, privind selecţia personalului Asociației GAL STRATEGAL pentru 
Postul de Responsabil achizitii: 1 persoană, 

Comisia de Concurs a analizat și decis următoarele: 

Nr. crt.

Număr dosar

Punctaj max. posibil

Punctaj obținut la interviu

Punctaj total obținut (Admis/Respins)

       1.           

938.2/16.10.2023

100

94,50

94,50/ADMIS

 

 

18 Octombrie 2023

Proces-Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport

Nr.: 940.1/18.10.2023 

În urma anunţului din data de 13 octombrie 2023, privind selecţia personalului Asociației GAL STRATEGAL pentru posturile:

–             Responsabil financiar: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Număr dosar

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.           

938.3/16.10.2023

CV/Dosar complet

ADMIS

———————————————————————————————-

17 Octombrie 2023

Proces-Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport

Nr.: 939.1/17.10.2023

În urma anunţului din data de 12 octombrie 2023, privind selecţia personalului Asociației GAL STRATEGAL pentru posturile:

–             Responsabil achiziții: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Număr dosar

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.           

938.2/16.10.2023

CV/Dosar complet

ADMIS

————————————————————————————————-

Proces-Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport

Nr.: 939.2/17.10.2023 

În urma anunţului din data de 12 octombrie 2023, privind selecţia personalului Asociației GAL STRATEGAL pentru posturile:

 • Responsabil monitorizare și elaborare SDL: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Număr dosar

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.           

938.1/16.10.2023

CV/Dosar complet

ADMIS

 

13 Octombrie 2023

ANUNȚ DE ANGAJARE “RESPONSABIL FINANCIAR PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ STRATEGAL

perioadă determinată – 1 lună, 42 ore/lună

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează in perioada 13 – 23  octombrie 2023 concurs pentru ocuparea postului ”Responsabil financiar”, membru al echipei de management a proiectului STRATEGAL – Împreună împotriva excluziunii sociale, Cod proiect: 305014.

 

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârsite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS 

 1. Studii: studii superioare absolvite
 2. Experienţă profesională generală: 10 ani
 3. Experienţă profesională specifică: 10 ani
 4. Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

 ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fisa post_responsabil financiar atașată prezentului anunț

 CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

13 – 17 octombrie 2023, orele 13:00 – 18:00 – depunerea dosarelor

18 octombrie 2023 – afisarea rezultatelor selecției dosarelor

19 octombrie 2023, orele 17:00 – 19:00 – interviu

20 octombrie 2023, începând cu ora 19:00 – afișare rezultate

20 octombrie 2023, orele orele 10:00 – 13:00 – depunere contestații

23 octombrie 2023 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL din strada Al. Ioan Cuza, nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi sau vor fi trimise pe adresa de e-mail: strategal2018@gmail.com. 

Nr. tel. pentru detalii: 0745-59.43.48

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificările introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 53/2003 (Codul Muncii) cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 265 din 3 octombrie 2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2022pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 5. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor

aferente reducerilor procentuale/corectiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute

in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea

si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a

fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Ghidul Solicitantului – Condiții Generalepentru Programul Incluziune și Demnitate Socială(PIDS) 2021-2027;
 2. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, Prioritatea P01. “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific: ESO4.11. “Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)”.
 3. Reguli de acordare a prefinantării, rambursării cheltuielilor eligibile, mecanismul decontării

cererilor de plată (O.U.G. nr.40/2015 si H.G. nr.93/2016 și alte acte normative în vigoare);

 1. Definirea termenilor, reguli generale și principii, reguli în materia conflictului de interese

(O.U.G. nr. 66/2011);

 1. Reguli de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate (Hotărârea

Guvernului nr. 399/2015);

 1. Fluxuri financiare (mecanismul prefinanțării, mecanismul cererii de plată si mecanismul cereriide rambursare)
 2. Obiective tematice, Cereri de plată inclusiv cheltuielile pentru instrumente financiare,

 (Regulamentul (UE) nr.1303/2013) ;

 1. Domeniul de aplicare a sprijinului, Dispoziții specifice privind gestiunea financiară

(Regulamentul (UE) nr. 1304/2013).

 

12 Octombrie 2023

ANUNȚ DE ANGAJARE “RESPONSABIL MONITORIZARE ȘI ELABORARE SDLPENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL

perioadă determinată – 2 luni, 42 ore/lună

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 12 – 20  octombrie 2023 concurs pentru ocuparea postului “Responsabil monitorizare și elaborare SDL”, membru al echipei de management a proiectului STRATEGAL – Împreună împotriva excluziunii sociale, Cod proiect: 305014.

 

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârsite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS 

 1. Studii: studii superioare absolvite
 2. Experienţă profesională generală: 5 ani
 3. Experienţă profesională specifică: 5 ani
 4. Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

 

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fisa post_resp monitori elab SDL atașată prezentului anunț

 

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

12 – 16 octombrie 2023, orele 13:00 – 18:00 – depunerea dosarelor

17 octombrie 2023 – afisarea rezultatelor selecției dosarelor

18 octombrie 2023, orele 17:00 – 19:00 – interviu

18 octombrie 2023, începând cu ora 19:00 – afișare rezultate

19 octombrie 2023, orele orele 10:00 – 13:00 – depunere contestații

20 octombrie 2023 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL din strada Al. Ioan Cuza, nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi sau vor fi trimise pe adresa de e-mail: strategal2018@gmail.com. 

Nr. tel. pentru detalii: 0745-59.43.48

BIBLIOGRAFIE:

1 Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea 53/2003 (Codul Muncii) cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ghidul Solicitantului – Condiții Generalepentru Programul Incluziune și Demnitate Socială(PIDS) 2021-2027;
 3. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, Prioritatea P01. “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific: ESO4.11. “Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)”.
 4. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

12 Octombrie 2023

ANUNȚ DE ANGAJARE “RESPONSABIL ACHIZIȚII” PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL

perioadă determinată – 2 luni, 21 ore/lună

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 12 – 20  octombrie 2023 concurs pentru ocuparea postului ”Responsabil achiziții”, membru al echipei de management a proiectului STRATEGAL – Împreună împotriva excluziunii sociale, Cod proiect: 305014.

 CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârsite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS 

 1. Studii: studii superioare absolvite
 2. Perfecționări (specializări/formări/instruiri):în domeniul achizițiilor publice
 3. Experienţă profesională generală: 5 ani
 4. Experienţă profesională specifică: < 5 ani
 5. Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

 

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fisa post_resp achizitii(f) atașată prezentului anunț

 

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

12 – 16 octombrie 2023, orele 13:00 – 18:00 – depunerea dosarelor

17 octombrie 2023 – afisarea rezultatelor selecției dosarelor

18 octombrie 2023, orele 17:00 – 19:00 – interviu

18 octombrie 2023, începând cu ora 19:00 – afișare rezultate

19 octombrie 2023, orele orele 10:00 – 13:00 – depunere contestații

20 octombrie 2023 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL din strada Al. Ioan Cuza, nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi sau vor fi trimise pe adresa de e-mail: strategal2018@gmail.com. 

Nr. tel. pentru detalii: 0745-59.43.48

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 53/2003 (Codul Muncii) cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. 7. Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii

competitive aplicabile solicitatilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de

furnizare, servicii sau lucrări finantate din fonduri europene;

 1. 8. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor

Europene nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in

cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate în parteneriat;

 1. 9. Ghidul Solicitantului – Condiții Generalepentru Programul Incluziune și Demnitate Socială(PIDS) 2021-2027;
 2. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, Prioritatea P01. “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific: ESO4.11. “Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)”.

 

23 August 2023

Proces Verbal al rezultatelorNr. 925.2 / 23.08.2023

În urma examenelor din datele de 22-23 August 2023, privind selecţia personalului GAL pentru postul:

 Asistent administrativ GAL

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr dosar:  923.2/21.08.2023

Post: Asistent administrativ

Punctaj obtinut proba scrisa: 100

Punctaj obtinut interviu: 98

Punctaj total: 99

Rezultat: Admis

 

21 AUGUST 2023

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport 

Nr. 923.4/21.08.2023 

 

În urma anunţului din data de 11 august 2023, privind selecţia personalului GAL pentru postul:   

 • Asistent administrativ GAL  

 Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare: 

  

Nr. crt. 

Număr dosar 

Post: 

Analiză CV/Dosar complet / incomplet 

Admis / Respins 

 1.  

923.2/21.08.2023 

 

Asistent administrativ 

CV/Dosar complet 

Admis 

 

 

 

11 AUGUST 2023

ANUNȚ DE ANGAJARE ASISTENT ADMINISTRATIV

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNEA LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează in perioada 14 – 25  august 2023 concurs pentru ocuparea postului ”Asistent administrativ”.

 

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaste limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 

 1. Studii: studii superioare absolvite
 2. Experienţă profesională generală: min 3 ani
 3. Experienţă profesională specifică:
 4. Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

 

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

Timpul și perioada de lucru :

 • Durata muncii: fracțiune de normă de 10ore pe lună
 • Perioada de lucru: perioadă determinată, în perioada 01.09.2023-31.12.2023

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

14 – 21 august 2023, orele 10:00 – 14:00 – depunerea dosarelor

21 august 2023 – afisarea rezultatelor selecției dosarelor

22 august 2023, orele 17:00 – 19:00 – proba scrisă

23 august 2023, începând cu ora 17:00 – interviu

23 august 2023, începând cu ora 19:00 – afișare rezultate

24 august 2023, orele orele 10:00 – 14:00 – depunere contestații

25 august 2023 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune doar la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL din strada Al. Ioan Cuza, nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi; persoană de contact: Palagă Camelia-Maria, email: strategal2018@gmail.com

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizată 2017;
 3. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ghidul Condiții Specifice privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a mecanismului DLRC – cu toate anexele aferente;
 5. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

6 Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC

 

8 FEBRUARIE 2022

Proces Verbal al rezultatelor

Nr. 733.2/07.02.2022

În urma probei interviului din data de 07.02.2022, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • MANAGER GAL/ MANAGER DE PROIECT POCU Cod SMIS 123303 : 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt.

 

Număr dosar

Punctaj obținut

interviu

Punctaj total (Admis / Respins)

1.     

727.2/29.01.2022

98 p

ADMIS

 

 

4 FEBRUARIE 2022

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport 

Nr. 732.1/ 04.02.2022 

În urma anunţului din data de 20.01.2022, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:  

 • MANAGER GAL/ MANAGER DE PROIECT POCUCod SMIS 123303: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare: 

Nr. crt. 

Număr dosar 

Analiză CV/Dosar complet / incomplet 

Admis / Respins 

1.            

727.2/29.01.2022 

CV/Dosar complet 

ADMIS 

2.            

730.3/02.02.2022 

CV/Dosar incomplet 

RESPINS 

——————————————————————————————————————————————————————–

 

IANUARIE 2022

ANUNȚ DE ANGAJARE 

MANAGER GAL/

MANAGER DE PROIECT POCU Cod SMIS 123303

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 20 ianuarie 2022 – 10 februarie 2022 concurs pentru ocuparea postului „MANAGER GAL/ MANAGER DE PROIECT POCU Cod SMIS 123303”, durata determinată, februarie 2022 – octombrie 2023.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2.  cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.  are capacitate deplină de exercițiu;
 5.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6.  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7.  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Studii:

–   studii superioare absolvite cu diplomă

– studii postuniversitare sau master în domeniul gestionării programelor europene, managementul proiectelor

Experienţă profesională generală: minim 10 ani.

Experienţă profesională specifică:

–  minim 1 an experiență în elaborarea/ implementarea de strategii de dezvoltare locală

– minim 10 ani experiență în elaborarea/ implementarea/ corodonarea/ managementul proiectelor de infrastructura urbană cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene/ internaționale

Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și respectiv experiența specifică solicitată;
 5. curriculum vitae în format Europass, în care să se menționeze poziția pentru care se candidează și din care să reiasă clar experiența specifică solicitată. CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

20.01 – 03.02.2022 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

04.02.2022 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

07.02.2022 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

08.02.2022 – afișare rezultate interviu

09.02.2022 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com  

10.02.2022 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;  

2.Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

3.Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRCcu modificările şi completările ulterioare; 

4.Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC. 

5.GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate  de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 

6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/  

 

Octombrie 2020

Proces Verbal al rezultatelor Nr. 509/ 14.10.2020

În urma probei interviului din data de 14.10.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POR: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Punctaj obținut

interviu

Punctaj total (Admis / Respins)

1.     

Iancovschi Conduraru Iulian

99p

ADMIS

 

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport Nr. 507/ 12.10.2020

În urma anunţului din data de 24.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POR: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Cosmin Chiosa

CV/Dosar incomplet

RESPINS

2.      

Rîclea Doru Cătălin

CV/Dosar incomplet

RESPINS

3.      

Iancovschi Conduraru Iulian

CV/Dosar complet

ADMIS

 

Septembrie 2020

ANUNȚ DE ANGAJARE

EXPERT MONITORIZARE PROIECTE POR Nr. 493/24.09.2020

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 25 septembrie – 16 octombrie 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert monitorizare proiecte POR”, durata determinată, 3 ani.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite cu diplomă – 3 ani.
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 5 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 5 ani in proiecte finantate din fonduri nerambursabile–implementare/monitorizare tehnică/financiară proiecte finanțate din Programul Operational Regional sau similare care finanțează proiecte de investiții – 5 ani.
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și respectiv experiența specifică solicitată;
 5. e) curriculum vitae în format Europass, în care să se menționeze poziția pentru care se candidează și din care să reiasă clar experiența specifică solicitată. CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

25 septembrie – 9 octombrie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

12 octombrie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

14 octombrie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin whatsapp)

14 octombrie 2020 – afișare rezultate interviu

15 octombrie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

16 octombrie 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

Proces Verbal al rezultatelor Nr. 492 / 23.09.2020

În urma probei interviului din data de 23.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POCU: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Punctaj obținut

interviu

Punctaj total (Admis / Respins)

1.     

Andreea Angheluță

96,33p

ADMIS

2.     

Camelia Maria Palagă

95,33p

RESPINS

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport nr. 491/ 21.09.2020

În urma anunţului din data de 07.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POR: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Marius Tăbăcaru

CV/Dosar incomplet

RESPINS

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport nr. 490/ 21.09.2020

În urma anunţului din data de 07.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru postul:

 • Expert monitorizare proiecte POCU: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Andreea Angheluță

CV/Dosar complet

ADMIS

2.      

Camelia Maria Palagă

CV/Dosar complet

ADMIS

Proba interviului va avea loc în data de 23.09.2020 ora 12,00, online.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecție a CV-urilor. 

Candidații vor fi contactați telefonic înainte de interviu.

 1. ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT MONITORIZARE PROIECTE POR

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 07-28 septembrie 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert monitorizare proiecte POR”, durata determinată, 3 ani.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite cu diplomă – 3 ani.
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 5 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 5 ani in proiecte finantate din fonduri nerambursabile–implementare/monitorizare tehnică/financiară proiecte finanțate din Programul Operational Regional sau similare care finanțează proiecte de investiții – 5 ani.
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și respectiv experiența specifică solicitată;
 5. e) curriculum vitae în format Europass, în care să se menționeze poziția pentru care se candidează și din care să reiasă clar experiența specifică solicitată. CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

07 – 18 septembrie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

21 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

23 septembrie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

24 septembrie 2020 – afișare rezultate interviu

25 septembrie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

28 septembrie 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

2. ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT MONITORIZARE PROIECTE POCU

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 07-28 septembrie 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert monitorizare proiecte POCU”, durata determinată, 3 ani.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite cu diplomă – 3 ani
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 5 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 5 ani în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile – implementare/monitorizare tehnică/financiară proiecte finanțate din POSDRU/POCU sau similare în domeniul ocupării forței de muncă, incluziunii sociale, dezvoltării – 5 ani
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și respectiv experiența specifică solicitată;
 5. e) curriculum vitae în format Europass, în care să se menționeze poziția pentru care se candidează și din care să reiasă clar experiența specifică solicitată. CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

07 – 18 septembrie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

21 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

23 septembrie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

24 septembrie 2020 – afișare rezultate interviu

25 septembrie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

28 septembrie 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

6.       Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

August 2020

Proces Verbal al rezultatelor Nr. 469 / 17.08.2020

În urma probei interviului din data de 17.08.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert consiliere fonduri europene: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Post:

Punctaj obținut

interviu

Punctaj total (Admis / Respins)

1.     

Cînepa Georgel

Expert consiliere fonduri europene

93,66p

ADMIS

2.     

Burghelea Luminița

Expert consiliere fonduri europene

84,66p

RESPINS

3.     

Enachi Săftica

Expert consiliere fonduri europene

80,66p

RESPINS

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport Nr. 468/14.08.2020

În urma anunţului din data de 04.08.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert consiliere fonduri europene: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Post:

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Georgel Cînepă

Expert consiliere fonduri europene

CV/Dosar complet

ADMIS

2.      

Luminița Burghelea

Expert consiliere fonduri europene

CV/Dosar complet

ADMIS

3.      

Săftica Enachi

Expert consiliere fonduri europene

CV/Dosar complet

ADMIS

Proba interviului va avea loc în data de 17.08.2020 ora 12,00, online.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecție a CV-urilor.

Candidații vor fi contactați telefonic înainte de proba interviului online.

ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT CONSILIERE FONDURI EUROPENE

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 04-20 august 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert consiliere fonduri europene”, durata determinată, septembrie 2020- 24.06.2022.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

a) Studii: studii superioare absolvite

 1. b) Experienţă profesională generală: minim 3 ani.
 2. c) Experienţă profesională specifică: minim 3 ani experiență în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă.
 3. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

04 – 13 august 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

14 august 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

17 august 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

18 august 2020 – afișare rezultate interviu

19 august 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

20 august 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

Anunțuri 2020:

Nr. 465/27.04.2020: Proces verbal final recrutare: accesați.

Nr. 458/22.04.2020: Proces Verbal de analiză a CV-urilor și documentelor suport: accesați.

Nr. 453/ 15.04.2020: ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT CONSILIERE FONDURI EUROPENE

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 15 aprilie – 04 mai 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert consiliere fonduri europene”, durata determinată, 1 lună, cu posibilitatea de prelungire.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 3 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 3 ani experiență în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă.
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

15 – 21 aprilie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com

23 aprilie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

27 aprilie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

28 aprilie 2020 – afișare rezultate

29 aprilie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

04 mai 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

Anunțuri 2019:

În urma probei interviului din data de 19.11.2019, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Asistent administrativ: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt. Nume şi prenume Post: Punctaj obținut interviu Punctaj total (Admis / Respins)
1. Topalescu Oana Asistent administrativ  100p Admis

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

În urma anunţului din data de 11.11.2019, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Asistent administrativ: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt. Nume şi prenume Post: Analiză CV/Dosar complet / incomplet Admis / Respins
1. Topalescu Oana Asistent administrativ CV/ Dosar complet ADMIS

Proba interviului va avea loc în data de 19.11.2019 ora 12,00, la sediul Asociației Strategal.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecție a CV-urilor.

ANUNȚ DE ANGAJARE ASISTENT ADMINISTRATIV
PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 11 -30 noiembrie 2019 concurs pentru ocuparea postului ”Asistent administrativ”, durata determinată, 4 luni.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

a) Studii: studii superioare absolvite
b) Experienţă profesională generală: –
c) Experienţă profesională specifică: –
d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – click pentru descarcare


CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere
a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

11 – 15 noiembrie 2019 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com
sau între orele 11:00 – 12:00 la sediul Asociației Strategal
18 noiembrie 2019 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor
19 noiembrie 2019 – începând cu ora 12:00 – interviu
21 noiembrie 2019 – afișare rezultate
22 noiembrie 2019 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com sau
între orele 14:00 – 15:00 la sediul Asociației Strategal.
25 noiembrie 2019 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind
organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări
pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la
nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC;
4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de
dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului
DLRC.
5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru
cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a
a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul
măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL
– document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/proceduraevaluare-si-selectie-fise/