Octombrie 2020

 

Proces Verbal al rezultatelor Nr. 509/ 14.10.2020

În urma probei interviului din data de 14.10.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POR: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Punctaj obținut

interviu

Punctaj total (Admis / Respins)

1.     

Iancovschi Conduraru Iulian

99p

ADMIS

 

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport Nr. 507/ 12.10.2020

În urma anunţului din data de 24.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POR: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Cosmin Chiosa

CV/Dosar incomplet

RESPINS

2.      

Rîclea Doru Cătălin

CV/Dosar incomplet

RESPINS

3.      

Iancovschi Conduraru Iulian

CV/Dosar complet

ADMIS

 

Septembrie 2020

ANUNȚ DE ANGAJARE

EXPERT MONITORIZARE PROIECTE POR Nr. 493/24.09.2020

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL

 

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 25 septembrie – 16 octombrie 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert monitorizare proiecte POR”, durata determinată, 3 ani.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite cu diplomă – 3 ani.
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 5 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 5 ani in proiecte finantate din fonduri nerambursabile–implementare/monitorizare tehnică/financiară proiecte finanțate din Programul Operational Regional sau similare care finanțează proiecte de investiții – 5 ani.
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și respectiv experiența specifică solicitată;
 5. e) curriculum vitae în format Europass, în care să se menționeze poziția pentru care se candidează și din care să reiasă clar experiența specifică solicitată. CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

25 septembrie – 9 octombrie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

12 octombrie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

14 octombrie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin whatsapp)

14 octombrie 2020 – afișare rezultate interviu

15 octombrie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

16 octombrie 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

 

 

 

Proces Verbal al rezultatelor Nr. 492 / 23.09.2020

În urma probei interviului din data de 23.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POCU: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Punctaj obținut

interviu

Punctaj total (Admis / Respins)

1.     

Andreea Angheluță

96,33p

ADMIS

2.     

Camelia Maria Palagă

95,33p

RESPINS

 

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport nr. 491/ 21.09.2020

În urma anunţului din data de 07.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert monitorizare proiecte POR: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Marius Tăbăcaru

CV/Dosar incomplet

RESPINS

 

 

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport nr. 490/ 21.09.2020

În urma anunţului din data de 07.09.2020, privind selecţia personalului GAL pentru postul:

 • Expert monitorizare proiecte POCU: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Andreea Angheluță

CV/Dosar complet

ADMIS

2.      

Camelia Maria Palagă

CV/Dosar complet

ADMIS

Proba interviului va avea loc în data de 23.09.2020 ora 12,00, online.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecție a CV-urilor. 

Candidații vor fi contactați telefonic înainte de interviu.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT MONITORIZARE PROIECTE POR

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 07-28 septembrie 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert monitorizare proiecte POR”, durata determinată, 3 ani.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite cu diplomă – 3 ani.
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 5 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 5 ani in proiecte finantate din fonduri nerambursabile–implementare/monitorizare tehnică/financiară proiecte finanțate din Programul Operational Regional sau similare care finanțează proiecte de investiții – 5 ani.
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și respectiv experiența specifică solicitată;
 5. e) curriculum vitae în format Europass, în care să se menționeze poziția pentru care se candidează și din care să reiasă clar experiența specifică solicitată. CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

07 – 18 septembrie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

21 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

23 septembrie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

24 septembrie 2020 – afișare rezultate interviu

25 septembrie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

28 septembrie 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

 

2. ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT MONITORIZARE PROIECTE POCU

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 07-28 septembrie 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert monitorizare proiecte POCU”, durata determinată, 3 ani.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite cu diplomă – 3 ani
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 5 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 5 ani în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile – implementare/monitorizare tehnică/financiară proiecte finanțate din POSDRU/POCU sau similare în domeniul ocupării forței de muncă, incluziunii sociale, dezvoltării – 5 ani
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și respectiv experiența specifică solicitată;
 5. e) curriculum vitae în format Europass, în care să se menționeze poziția pentru care se candidează și din care să reiasă clar experiența specifică solicitată. CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

07 – 18 septembrie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

21 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

23 septembrie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

24 septembrie 2020 – afișare rezultate interviu

25 septembrie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

28 septembrie 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

6.       Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

 

 

August 2020

Proces Verbal al rezultatelor Nr. 469 / 17.08.2020

În urma probei interviului din data de 17.08.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert consiliere fonduri europene: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Post:

Punctaj obținut

interviu

Punctaj total (Admis / Respins)

1.     

Cînepa Georgel

Expert consiliere fonduri europene

93,66p

ADMIS

2.     

Burghelea Luminița

Expert consiliere fonduri europene

84,66p

RESPINS

3.     

Enachi Săftica

Expert consiliere fonduri europene

80,66p

RESPINS

Proces Verbal de analiză a CV-urilor şi documentelor suport Nr. 468/14.08.2020

În urma anunţului din data de 04.08.2020, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Expert consiliere fonduri europene: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Post:

Analiză CV/Dosar complet / incomplet

Admis / Respins

1.      

Georgel Cînepă

Expert consiliere fonduri europene

CV/Dosar complet

ADMIS

2.      

Luminița Burghelea

Expert consiliere fonduri europene

CV/Dosar complet

ADMIS

3.      

Săftica Enachi

Expert consiliere fonduri europene

CV/Dosar complet

ADMIS

Proba interviului va avea loc în data de 17.08.2020 ora 12,00, online.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecție a CV-urilor.

Candidații vor fi contactați telefonic înainte de proba interviului online.

 

ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT CONSILIERE FONDURI EUROPENE

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 04-20 august 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert consiliere fonduri europene”, durata determinată, septembrie 2020- 24.06.2022.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

a) Studii: studii superioare absolvite

 1. b) Experienţă profesională generală: minim 3 ani.
 2. c) Experienţă profesională specifică: minim 3 ani experiență în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă.
 3. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

04 – 13 august 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com  

14 august 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

17 august 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

18 august 2020 – afișare rezultate interviu

19 august 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

20 august 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

Anunțuri 2020:

Nr. 465/27.04.2020: Proces verbal final recrutare: accesați.

Nr. 458/22.04.2020: Proces Verbal de analiză a CV-urilor și documentelor suport: accesați.

Nr. 453/ 15.04.2020: ANUNȚ DE ANGAJARE EXPERT CONSILIERE FONDURI EUROPENE

PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 15 aprilie – 04 mai 2020 concurs pentru ocuparea postului „Expert consiliere fonduri europene”, durata determinată, 1 lună, cu posibilitatea de prelungire.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. a) Studii: studii superioare absolvite
 2. b) Experienţă profesională generală: minim 3 ani.
 3. c) Experienţă profesională specifică: minim 3 ani experiență în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă.
 4. d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

15 – 21 aprilie 2020 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com

23 aprilie 2020 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

27 aprilie 2020 – începând cu ora 12:00 – interviu online (prin skype sau zoom)

28 aprilie 2020 – afișare rezultate

29 aprilie 2020 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com

04 mai 2020 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
 2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC.
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
 6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL – document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/procedura-evaluare-si-selectie-fise/

Anunțuri 2019:

În urma probei interviului din data de 19.11.2019, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Asistent administrativ: 1 persoană,

Comisia de Concurs a decis următoarele:

Nr. crt. Nume şi prenume Post: Punctaj obținut interviu Punctaj total (Admis / Respins)
1. Topalescu Oana Asistent administrativ  100p Admis

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

În urma anunţului din data de 11.11.2019, privind selecţia personalului GAL pentru posturile:

 • Asistent administrativ: 1 persoană,

Comisia de Concurs a analizat și decis asupra următoarelor dosare:

Nr. crt. Nume şi prenume Post: Analiză CV/Dosar complet / incomplet Admis / Respins
1. Topalescu Oana Asistent administrativ CV/ Dosar complet ADMIS

Proba interviului va avea loc în data de 19.11.2019 ora 12,00, la sediul Asociației Strategal.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecție a CV-urilor.

ANUNȚ DE ANGAJARE ASISTENT ADMINISTRATIV
PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ STRATEGAL

Asociația Grupul de Actiune Locală STRATEGAL organizează în perioada 11 -30 noiembrie 2019 concurs pentru ocuparea postului ”Asistent administrativ”, durata determinată, 4 luni.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

a) Studii: studii superioare absolvite
b) Experienţă profesională generală: –
c) Experienţă profesională specifică: –
d) Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – click pentru descarcare


CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere
a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

11 – 15 noiembrie 2019 – depunerea dosarelor la adresa de email strategal2018@gmail.com
sau între orele 11:00 – 12:00 la sediul Asociației Strategal
18 noiembrie 2019 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor
19 noiembrie 2019 – începând cu ora 12:00 – interviu
21 noiembrie 2019 – afișare rezultate
22 noiembrie 2019 – depunere contestații la adresa de email strategal2018@gmail.com sau
între orele 14:00 – 15:00 la sediul Asociației Strategal.
25 noiembrie 2019 – soluționare contestații și afișare rezultate finale.

BIBLIOGRAFIE:

1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind
organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
2. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Orientări
pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la
nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului DLRC;
4. Orientări pentru Grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de
dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a mecanismului
DLRC.
5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru
cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a
a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
6. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POR/POCU depuse în cadrul
măsurilor cuprinse în strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de acțiune locală STRATEGAL
– document ce poate fi descărcat de pe http://strategal.ro/finantare-proiecte/proceduraevaluare-si-selectie-fise/