Asociaţia Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL are ca scop promovarea dezvoltării durabile a teritoriului Municipiului Galați prin intervenții în zonele urbane marginalizate care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică şi socială a comunității.

(1) Obiective cu caracter general:
•    Facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate, inclusiv a minorităţii roma, cu respectarea principiilor de asigurare a egalităţii de şanse şi evitare a segregării;
•    Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;
•    Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală;
•    Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală;
•    Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi adaptarea la tendinţe şi schimbări socio-economice a Strategiei de Dezvoltare Locală, după aprobarea acesteia de către autorităţile finanţatoare;
•    Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din teritoriul Grupului de Acțiune Locală şi sporirea atractivităţii acestuia, prin valorificarea potenţialului natural, arhitectural, cultural, social şi economic al acestuia, ceea ce implică capacitatea membrilor comunității de a conlucra în scopuri comune, în comunităţi locale, pentru a-şi dezvolta propriul viitor, respectând principiul dezvoltării durabile;
•    Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, cu ajutorul programelor de formare profesională şi activităţilor de consultanţă şi/sau asistenţă tehnică, acolo unde este cazul;
•    Încurajarea cooperării între membri în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între membri şi terţi pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului;
•    Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea teritoriului şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme;
•    Atragerea de cât mai multe surse de finanţare, pentru dezvoltarea socio-economică a teritoriului;
•    Desfăşurarea unor activităţi generatoare de venit necesare susţinerii activităţii curente a Asociaţiei;
•    Realizarea de activități pentru combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului și reducerea riscurilor dezastrelor;
•    Orice alte activităţi care conduc la combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale precum și la dezvoltarea durabilă a teritoriului;
•    Furnizarea de cursuri/activități de formare profesională, activități pentru încurajarea antreprenoriatului la nivel local, realizarea de studii, analize, activități de cercetare-dezvoltare legate de obiectivele Asociației, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii.

(2) Obiective specifice privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală
•    Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităților de management al proiectelor;
•    Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea propunerilor de proiecte, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
•    Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri permanente de depunere a propunerilor, inclusiv definirea criteriilor de selecție, pe baza unor orientări naționale;
•    Primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte;
•    Preselectarea proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare din POR/POCU și prezentarea acestora către cele două autorități de management pentru verificarea finală a eligibilității înainte de depunerea cererilor de finanțare;
•    Asigurarea, cu ocazia preselectării proiectelor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate proiectelor, în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
•    Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și a proiectelor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.