În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va desfășura proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, cod SMIS 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Buget: 1.744.683,23 lei
Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbana Marginalizata (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În municipiul Galați, activitatea STRATEGAL este orientată către zone cu populație aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală dedicată acestor zone să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.

Teritoriul SDL este constituit dintr-o Zonă Funcțională și 13 Zone Urbane Marginalizate ce sunt cuprinse în evoluția urbanistică a Municipiului Galați. Cele 13 zone urbane marginalizate se suprapun exact peste 20 sectoare de recensământ identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul SDL situat în municipiul Galați este amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret (Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord).

Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor activități principale:
1. Asigurarea logisticii necesare funcționării optime a Grupului de Acțiune Locală.
2. Organizarea campaniei de animare și informare care cuprinde:

  • elaborarea materialelor de informare personalizate și planificarea acțiunilor de informare;
  • organizarea și derularea evenimentelor de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari și a membrilor comunității vizate de SDL,
  • organizarea campaniei de inovare socială și prevenire a nediscriminării;
  • controlul și monitorizarea activității

3. Implementarea efectivă a SDL cuprinde: elaborarea procedurilor și ghidurilor solicitantului, lansarea apelurilor de propuneri de proiecte, evaluarea și selecția acestora în funcție de contribuția adusă de acestea la atingerea obiectivelor și țintelor SDL.
4. Monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, în conformitate cu cele asumate în Capitolul 7 al Strategiei de Dezvoltare Locală.

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com